Milí žáci,

pokud jste si našli cestu až na stránky Biodiverzita by Veolia, pravděpodobně vám není lhostejná budoucnost celé naší planety. Zde totiž Veolia sdružuje informace o tom, jak sama pomáhá a angažuje se ve snaze zachovat biodiverzitu.

Co je biodiverzita?

Biodiverzita označuje biologickou rozmanitost živých organismů a ekosystémů na Zemi. Biodiverzita může mít globální či lokální charakter, lze se tak zabývat rozmanitostí v celosvětovém měřítku, ale i biodiverzitou ve vašem parku či lese nedaleko vašeho bydliště.

Proč by mě to mělo zajímat?

Biodiverzita není žádný výmysl vědců, je všude kolem nás. Lze ji zkoumat na souši i ve vodě, pod mikroskopem i za pomoci dalekohledu. Zajímat by vás měla ze dvou důvodů:

 1. Studium biodiverzity je fascinujícím výletem do světa živočichů a organizmů, které s námi sdílejí přírodní bohatství i životní prostor. Pomůže vám uvědomit si, že člověk není zdaleka jediným obyvatelem planety Země a že je třeba myslet i na další živočišné druhy.
 2. Boj za zachování biodiverzity přitom není jen záležitostí ekologů a ochránců přírody, týká se každého z nás, protože biologická rozmanitost udržuje stabilitu ekosystémů, protože bez ní by naše společnost neexistovala tak, jak ji známe dnes. Nevěříte? Přesvědčíme vás na následujících příkladech.

Efekt motýlích křídel v praxi

Se ztrátou biodiverzity přicházíme nejen o krásy živé přírody, ale i stabilitu ekologických procesů a systémů. Vyhynutí některého z živočišných druhů nebo naopak uvedení exotických druhů do jiného, než jejich přirozeného prostředí nás může ovlivnit více, než by se na první pohled mohlo zdát: ničením živé přírody a snižováním biodiverzity tak ohrožujeme hlavně sami sebe. Tři příklady z praxe:

 1. Houby a bakterie

Spousta lidí vám řekne, že houby nejí a bakterie jsou „zlé“, nevidí důvod je chránit, protože věci nevnímají z širší perspektivy. Houby a bakterie totiž zajišťují rozkládání organických zbytků, čímž zúrodňují půdu. Bez nich by extrémně poklesla úrodnost zemin, které jsou stěžejní pro zemědělskou produkci. V důsledku toho by lidstvu v některých částech planety hrozil akutní hladomor, což by mohlo vést k úbytku celosvětové populace, nepokojům i stěhování národů.

 1. Hmyz

Ani hmyz mnozí nepovažují za adekvátní prototyp obyvatele planety Země. Jenže celá řada druhů hmyzu zajišťuje opylování hospodářských plodin. Bez něj by taktéž poklesla zemědělská produkce.

 1. Ryby

Řada rybích populací (např. lososa obecného) čelí ohrožení z důvodu nadměrného rybolovu i znečištění. To má dopady ekonomické (zakládání rybích farem, cena ryb…), zdravotní (vlivem znečištění v sobě ryby kumulují nadměrné množství těžkých kovů), ale i sociální. Při nedostatku ryb bude třeba hledat alternativní zdroje obživy, které vědci spatřují například v hmyzu.

Věděli jste, že…

… úbytek biodiverzity je díky lidské činnosti v současné době 100 až 1000krát rychlejší, než kdyby byl způsoben pouze přírodními procesy?

…oceány pokrývají zhruba 70 % povrchu planety Země?

…od roku 1600 do roku 2000 vymřelo podle zaznamenaných údajů asi 500 druhů živočichů a kolem 600 druhů rostlin. Vezmeme-li ovšem v potaz, že jsme zatím stihli zmapovat jen asi desetinu druhů, je reálné předpokládat, že skutečné číslo vyhynulých druhů v tomto časovém úseku bude někde k 10 000.

…červený seznam IUCN eviduje celosvětově téměř 20 tisíc druhů živočichů a rostlin ohrožených vyhynutím, z živočichů je to 21% savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb?

…tropických deštných pralesů bylo na počátku 20. století 16 milionů km² a mokřadů 8,9 milionů km² a dnes je to u obou méně než polovina? Každoročně přitom přicházíme zhruba o 0,4 % tropických deštných pralesů a 0,2 % mokřadů.

…tropické oblasti jsou domovem pro 50-90 % světové populace rostlin a živočichů?

Co biodiverzitu ohrožuje?

 • Lidská činnost
 • Degradace a ztráta biotopů (přirozených životních prostředí rostlin a živočichů)
 • Dovoz exotických druhů do jiného, nepůvodního ekosystému
 • Nadměrné využívání a vyčerpávání přírodních zdrojů (rybolov, těžba apod.)
 • Znečištění a nemoci
 • Klimatické změny (těm padají ve velkém za oběť např. korálové útesy)

Co můžete udělat pro zachování biodiverzity vy sami?

 • Začít sami od sebe, chovat se odpovědně vůči životnímu prostředí
 • Zkoumat alternativní zdroje energie
 • Podporovat ekologické zemědělství a další přístupy šetrné k životnímu prostředí
 • Nedovážet exotické druhy zvířat do nepůvodního prostředí

Uprostřed rekordně horkého léta 2015 Středočeské vodárny (SVAS) vybudovaly napajedla pro zvěř na předem pečlivě vybraných místech v lesích u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu.

V roce 2015 byly zatravněné plochy nad podzemními vodojemy v areálu PVK - Flóra v Praze ve spolupráci s ČSOP upraveny tak, aby došlo ke zvýšení rozmanitosti druhů.

Na Flóře nechybějí hmyzí hotely a umělé úkryty pro hmyz typu logger, budky pro rorýsy a netopýry. Bylo také vybudováno jezírko s mokřadem a bylinková zahrádka.

V areálu Teplárny Přerov byly vysazeny čtyři skupinky keřů a čtrnáct ovocných i bobulových stromů, které poskytují úkryt a potravu ohroženým druhům ptáků a hmyzu.

V areálu ČOV Neštemice byl instalován středně velký hmyzí hotel, společně s osmi ptačími budkami, zejména rehkovníky, špačkovníky a budkami pro menší pěvce – sýkorníky.

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně instalovala na svém komínu za účelem podpory biodiverzity umělá hnízda pro sokoly stěhovavé.

V areálu čistírny Bystřany vybudovali zaměstnanci ve spolupráci s ochránci přírody jezírko, které se stalo útočištěm divokých kachen.

Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu ČOV Olomouc nasazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce.

Včelařství obecně prochází v posledních letech útlumem a včelstev ubývá, a proto bylo osazeno cca. 10 včelstev na úpravně vody Hatě.