#

Oceněné projekty

Kategorie: LOKALITA  BOHATÁ  NA  BIODIVERZITU

 

1. místo

Tým: APPLETEAM

Škola: ZŠ J. E. Purkyně, Libochovice

Název projektu: „Lužní les Libochovice“

Appleteam si ke zkoumání biodiverzity vybral lužní les v blízkosti školy. Ten se rozprostírá na okraji města Libochovice, na levém toku řeky Ohře, a patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům v regionu. V rámci zachování zdejší biodiverzity zástupci Appleteamu sestavili řadu zajímavých doporučení, mj. například vytvořit v oblasti naučnou stezku, rozmístit informační tabule a pro živočichy vybudovat sérii pítek a krmítek.

2. místo

Tým: MIMONI

Škola: ZŠ Vrané

Název projektu: „Květnatá louka pod školou“

Louka v těsné blízkosti školy ZŠ Vrané vznikla před několika lety na ploše po vykácených borovicích černých. Tým Mimoňů se jal prozkoumat a zmapovat zdejší druhovou rozmanitost, přičemž jeho členové objevili hned 51 druhů rostlin a okolo 50 druhů živočichů. Pro zachování druhové bohatosti květnaté louky je třeba ji 2x až 3x ročně kosit, a pokosenou trávu odklidit. Navíce je nutno louku udržet bez zástavby a změn ve využívání.

3. místo

Tým: MEANDROVCI

Škola: Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín

Název projektu: „Meandry řeky Odry“

Hraniční meandry řeky Odry se v roce 2006 staly přírodní památkou, která je domovem řadě chráněných živočichů, a kde roste množství chráněných rostlin. Tým Meandrovců celou oblast důkladně zmapoval a zdokumentoval. Během terénního průzkumu přitom odhalil řadu faktorů, které místní biodiverzitě rozhodně neprospívají: od odpadků všeho druhu, přes neblahé důsledky činnosti rybářů a rekreantů, až po nešetrné zásahy do koryta řeky Odry z důvodu zpevnění jejích břehů či splavnosti.

KategorieLOKALITA  S  OHROŽENOU  ČI  VYMIZELOU  BIODIVERZITOU

 

1. místo

Tým: PLAMÍNCI

Škola: SDH Kardavec

Název projektu: Do přírody za přírodou“

Loudilka v obci Hruboš je lokalitou s ohroženou biodiverzitou. Dříve se v tomto prostoru nacházela luka. Ta byla hnízdištěm převážně bažantů a koroptví, zajíců, drobných hlodavců, ještěrek, hadů (např. užovka obojková), ale také různorodého hmyzu (motýlů, vážek atd.). Zásahem člověka došlo ke zrušení mezí a vykácení náletových dřevin a keřů, důsledkem čehož byla zahubena spousta druhů v lokalitě. Plamínci přitom přišli s komplexním plánem rozvoje a rekultivace oblasti, který zahrnuje například vyčištění lokality od odpadu, osetí luční travinou, vybudování přírodních filtrů (biotopu) v záchytné nádrži k čištění vody v potoce a vymezení prostoru na veřejnou a neveřejnou část s vybudováním pěšin. Součástí plánu je i odhadovaný rozpočet na jeho realizaci.

2. místo

Tým: ŠESTKA

Škola: ZŠ Břidličná, Přírodovědný kroužek

Název projektu: „Lišejníky v Břidličné a okolí“

Stručné shrnutí projektu:

Kvalita ovzduší výrazně ovlivňuje druhovou rozmanitost lišejníků, což jasně potvrdilo i sledování v oblasti Břidličné a okolí. Z monitoringu vyplývá, že zatímco některé druhy lišejníků jsou velmi citlivé na kvalitu ovzduší a životního prostředí, jiné jsou odolnější a daří se jim i v poměrně nepříznivých podmínkách. Celkově však žáci poukazují na skutečnost, že se mnohé lišejníky dokáží těmto externalitám do určité míry přizpůsobovat. Z návrhů na zlepšení biodiverzity v oblasti zmiňme kupříkladu motivaci firem k minimalizaci emisí škodlivých látek, omezení kácení stromů a vysazování nových remízků.

3. místo

Tým: SEKUNDA

Škola: Gymnázium Česká Kamenice

Název projektu: Lísecký potok a okolí“

Stručné shrnutí projektu:

Tým Sekunda si pro svůj projekt vybral okrajovou část města Česká Kamenice, která leží podél hlavní silnice a zahrnuje Lísecký potok. Oblast spadá do chráněného krajinného území CHKO Lužické hory, čemuž odpovídá patřičná druhová rozmanitost. Vzhledem k mapování brzy na jaře však nebylo možno pozorovat zdaleka všechny druhy flory a fauny. Sledovaný luh je ohrožen změnami vodního režimu krajiny, mýcením, výsadbou smrků a jiných monokultur (dominance jednoho druhu) a eutrofizací (obohacování vod o živiny) způsobenou splachy z polí (především pak z koňské pastviny a z pastvy ovcí). Při mapování byl nalezen i odpad po lidech. Žáci proto navrhují pravidelnou kontrolu oblasti a úklid od odpadků a zamezení volného pohybu koní a ovcí, aby nedocházelo k obohacování půdy o hnůj.

Kategorie: MOKŘADNÍ  LOKALITA

 

1. místo

Tým: ZUBATÉ ŽÁBY

Škola: ZŠ Břidličná, Přírodovědný kroužek

Název projektu: „Druhová diverzita vodních nádržích“

Před pěti lety byly v katastru obce vybudovány tři vodní nádrže, Zubaté žáby přitom zajímalo, nakolik tyto nádrže podpoří biodiverzitu. Během svých pozorování tým zaznamenal celkem 33 druhů vodních bezobratlých a 5 druhů obratlovců vázaných svým životem na vodu. Některé z pozorovaných živočichů přitom spadají mezi ohrožené druhy (např. skokan hnědý a ropucha obecná). Ukázalo se, že tvorba nových vodních ploch (a údržba těch stávajících) je žádoucí, neboť jde o vhodný biotop pro řadu rostlin i živočichů. Mezi některá doporučení týmu na podporu a udržení biodiverzity patří např. zamezení zarůstání okolí nádrží invazními rostlinami, pravidelná kontrola kvality vody či pravidelný úklid nádrží a jejich okolí.

2. místo

Tým: ČOLCI

Škola: Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín

Název projektu: Vodní nádrž Gliňoč“

Školáci z Bohumína se zaměřili na biodiverzitu v okolí vodní nádrže Gliňoč. Během dvou dnů na přelomu dubna a května vyrazili do terénu a pořídili spoustu fotografií i rozsáhlou textovou dokumentaci o tamní flóře a fauně. Zbytek informací dohledali na internetu. Pomoci by chtěli vyčištěním jezírek či vybudováním hmyzího hotelu a hnízdiště.

3. místo

Tým: MLADÝ  PŘÍRODOVĚDEC

Škola: Základní škola Havířov, Na Nábřeží

Název projektu: „Lužní les na levém břehu řeky Lučiny“

V lužním lese na levém břehu řeky Lučiny, který se nachází v Šenově u Ostravy, je k nalezení především zajímavá paleta rostlinstva. Území velikosti něco málo přes hektar zahrnuje 5 tůněk, u kterých někdo prokopal hrázky (ty jsou nyní částečně obnovené). Sesbíranou dokumentaci tým Mladý přírodovědec poskytne odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova. Podle členů týmu by k zachování biodiverzity stačilo, aby zde byly rozmístěny informační tabule a Lesy ČR nezasahovaly do tohoto území.