art-1Podporujeme rozmanitost v našich areálech

Existuje jen jedna planeta Země a jako světová jednička v poskytování služeb spojených se životním prostředím jsme zařadili ochranu biodiverzity mezi své priority. Plníme svůj závazek k ochraně životního prostředí. Během roku 2015 bylo ve spolupráci s odborným partnerem, Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), uskutečněno v areálech skupiny Veolia v České republice 14 auditů zaměřených na návrh opatření na podporu biodiverzity. V návaznosti na ně probíhá realizace částečně externě a částečně svépomocí se zapojením zaměstnanců. Mezi nejčastější úpravy patřilo budování hmyzích hotelů a broukovišť, zřizování úkrytů pro ptáky a netopýry a úprava travnatých ploch a výsadba stromů.

 

Květnaté louky, výsadba stromů a keřů

Květnaté louky v areálech jsou vytvořeny z místních zdrojů osiva, tedy směsi semen z usušeného sena ze zdrojové lokality nebo s použitím komerční směsi semen. Otevírá se navíc příležitost vybudovat umělá stanoviště pro bezobratlé živočichy a ptáky, ukázat různé typy vegetace a zdroje vody. V areálech byly také hojně osazovány stromy a keře, zejména místních krajových odrůd.

Logger

Jde o broukoviště, díky němuž je podporován především hmyz, který se vyvíjí v dutinách stromů nebo odumřelém dřevě. Obecně platí, že odumřelé dřevo z krajiny přičiněním člověka mizí, a proto vzácné druhy hmyzu každý takový prvek rychle obydlí. Jejich sousedství s člověkem je přitom bezproblémové.

Hmyzí hotel

Slouží především k přilákání samotářských včel některých dravějších druhů, které se živí jiným hmyzem a jsou vítané tam, kde je nutné bojovat s tzv. hmyzími škůdci. Tyto úkryty využívají nejrůznější vzácnější druhy hmyzu, u kterých nehrozí konflikt s člověkem. Hmyzí hotely větších rozměrů mohou poskytnout i vhodnou dutinu či polodutinu pro hnízdění některých druhů ptáků, jsou nejrůznějších typů a velikostí a mohou mít velmi dekorativní vzhled.

Úkryty pro ptáky a netopýry

Ptáci i netopýři díky speciálním budkám mají příležitost v klidu najít hnízdiště a odchovat mladé. Důležité je také zabezpečení velkých reflexních ploch, protože kolize ptáků s transparentními či reflexními plochami jsou jednou z nejčastějších antropogenních příčin úrazu a úhynu ptáků.

Uprostřed rekordně horkého léta 2015 Středočeské vodárny (SVAS) vybudovaly napajedla pro zvěř na předem pečlivě vybraných místech v lesích u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu.

V roce 2015 byly zatravněné plochy nad podzemními vodojemy v areálu PVK - Flóra v Praze ve spolupráci s ČSOP upraveny tak, aby došlo ke zvýšení rozmanitosti druhů.

Na Flóře nechybějí hmyzí hotely a umělé úkryty pro hmyz typu logger, budky pro rorýsy a netopýry. Bylo také vybudováno jezírko s mokřadem a bylinková zahrádka.

V areálu Teplárny Přerov byly vysazeny čtyři skupinky keřů a čtrnáct ovocných i bobulových stromů, které poskytují úkryt a potravu ohroženým druhům ptáků a hmyzu.

V areálu ČOV Neštemice byl instalován středně velký hmyzí hotel, společně s osmi ptačími budkami, zejména rehkovníky, špačkovníky a budkami pro menší pěvce – sýkorníky.

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně instalovala na svém komínu za účelem podpory biodiverzity umělá hnízda pro sokoly stěhovavé.

V areálu čistírny Bystřany vybudovali zaměstnanci ve spolupráci s ochránci přírody jezírko, které se stalo útočištěm divokých kachen.

Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu ČOV Olomouc nasazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce.

Včelařství obecně prochází v posledních letech útlumem a včelstev ubývá, a proto bylo osazeno cca. 10 včelstev na úpravně vody Hatě.